ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ พรบ.มหาวิทยาลัยนเรศวร

การเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสถานภาพฯไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวรไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 259(3/2562) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 ได้มีรับทราบนโยบายการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาฯและนโยบายการปรับเปลี่ยนฯและขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการ ต่อไป พร้อมทั้งได้แจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถเสนอความคิดเห็นที่มีต่อ ร่าง-พรบ.มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ….ฉบับปรับปรุง ในระหว่างวันที่ 1- 15 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

เข้าแสดงความคิดเห็นได้ <<ที่นี่>>