ขอเชิญร่วมรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อ (ร่าง)พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ….

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ….
สำหรับเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่เป็นส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ
ในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562 ดังรายละเอียดที่แนบมานี้