ถาม-ตอบ

Presentation การประชุมรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มีต่อ
(ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ….
สำหรับเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสถานภาพ
ของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่เป็นส่วนราชการ
ไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ

Presentationถาม-ตอบ ภาพรวม