เอกสารประกอบการร่างกฏหมายลำดับรอง

เอกสารประกอบการร่างกฏหมายลำดับรอง ในการจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร

การเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ

ท่านสามารถ ดาวน์โหลดเอกสาร ได้ตาม QR Code ด้านบน หรือ ได้ที่ LINK นี้