จันทร์ที่ 18 มิถุนายนนี้ เวลา 8.30 -16.30 น. ขอเชิญประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมออกเสียงประชามมติปรับเปลี่ยนสภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่เป็นส่วนราชการ ไปเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกำกับของรัฐ

กำหนด ขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา สถานที่ในการลงประชามติ
และแบบฟอร์มการใช้สิทธิ์ลงประชามติล่วงหน้า