นิสิตร่วมประชาพิจารณ์เพื่อให้ความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ….

         วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. … สำหรับเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรให้เกียรติดำเนินรายการพร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. … และสาธิตวิธีการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนเรศวร http://autonomy.nu.ac.th/ จากนั้นรับฟังข้อคิดเห็นจากนิสิตพร้อมตอบข้อคำถามเกี่ยวกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. …ซึ่งนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน ณ อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร

———————————–

news 0296