บุคลากรร่วมประชาพิจารณ์เพื่อให้ความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ….

     วันที่ 30 มีนาคม 2561 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับนายไพบูลย์ ณ บุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสที่เข้าร่วมประชาพิจารณ์เพื่อให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ…. สำหรับเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินรายการพร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. …

     ในการประชาพิจารณ์ดังกล่าว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก  แม่ค้า  ประชาชน ตลอดจนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี  ชั้น 3 และห้องประชุม Main Conference อาคารสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

—————————————-

« 2 ของ 2 »

 

News : 0327