มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดประชุมชี้แจง เตรียมพร้อมการออกเสียงประชามติ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ….

         

         วันที่ 12 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดประชุมชี้แจง เพื่อเตรียมพร้อมการออกเสียงประชามติ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ…. สำหรับการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่เป็นส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่เป็นส่วนราชการ แต่อยู่ในกำกับของรัฐ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมทั้งคณะกรรมการหรือผู้แทนของหน่วยงานเข้าร่วมรับฟังประชุมชี้แจงกว่า 50 คน ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้การลงประชามติ เพื่อลงความเห็นเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มีการกำหนด 2 ช่วง ดังนี้
>> ช่วงแรก : การลงประชามติล่วงหน้า วันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น. สำหรับผู้ที่ติดภารกิจทางราชการไม่สามารถลงประชามติในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ หน่วยลงประชามติที่กำหนดของแต่ละหน่วยงาน
>> ช่วงที่สอง : ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หน่วยลงประชามติที่กำหนดของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อสรุปรับฟังความเห็นเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ซึ่งจะเผยแพร่ให้ทางประชาคมได้รับทราบทาง www.nu.ac.th ต่อไป