เลื่อนกำหนดการ ประชุมพิจารณา(ร่าง)พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ….

เรียน ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร

เนื่องจากวันที่ 17-19 สิงหาคม สภาผู้แทนฯจะมีการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จึงเลื่อนการประชุม พิจารณา(ร่าง)พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ...

เป็นวันพุธ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565

(ร่าง) พรบ.มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. …. เข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรับหลักการ

เมื่อวันที่  7 กรกฎาคม พ.ศ.2565 (ร่าง) พรบ.มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ….
เข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 1 เพื่อรับหลักการ ซึ่ง ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบเพิ่มเติมได้ ที่นี่

บุคลากรร่วมประชาพิจารณ์เพื่อให้ความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ….

วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 9.30 – 15.30 น. มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. … สำหรับเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรให้เกียรติดำเนินรายการพร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. … และสาธิตวิธีการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนเรศวร

           จากนั้นรับฟังข้อคิดเห็นจากบุคลากรและตอบข้อซักถาม ประกอบด้วย ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี  ดร.สุชาติ เมืองแก้ว รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดี    ตอบข้อคำถามเกี่ยวกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. … ซึ่งบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน  ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

« of 3 »

 

“ตอบคำถามเรื่องนอกระบบ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

วันที่ 26 เมษายน 2561 กองกลาง จัดเสวนาทางวิชาการตามอัธยาศัย ในหัวข้อ “ตอบคำถามเรื่องนอกระบบ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนร่วมรับฟังเสวนากว่า 30 คน ณ อาคารเพราพิลาส ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ ข้อคำถามเกี่ยวกับการออกนอกระบบ ที่ได้รวบรวมจากการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. … สำหรับเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จากนิสิต ข้าราชการ บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ และประชาชนทั่วไป ทางมหาวิทยาลัยได้ตอบทุกข้อคำถาม ซึ่งจะเผยแพร่ทาง www.nu.ac.th เร็วๆนี้ต่อไป

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ  มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : นวัตกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย หรือ“มหาวิทยาลัยนอกระบบ” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

ภาพบรรยากาศ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ  มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : นวัตกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย หรือ“มหาวิทยาลัยนอกระบบ” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากรประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวรให้ความสนใจในการเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การลงประชามติ ที่มีต่อ(ร่าง)พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ….

มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดให้มีการลงประชามติ ที่มีต่อ (ร่าง)พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. .... โดยในวันดังกล่าว ได้รับการตอบรับของประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ออกมาร่วมการลงประชามติ

« of 2 »

คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 02788/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. …. สำหรับการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ จากมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการ ไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 02788/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับ
(ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. .... สำหรับการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
จากมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการ ไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย …..

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย ที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการและลูกจ้างประจำ พ.ศ. ....
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วย การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ….
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการจัดการศึกษาและดําเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นในประเทศหรือต่างประเทศหรือขององค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ....
 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ....
 5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การให้ปริญญาเกียรตินิยม พ.ศ. ....
 6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ….
 7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การกำหนดให้มีประกาศนียบัตรชั้นต่างๆ และอนุปริญญา พ.ศ. ....
 8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา พ.ศ. ….
 9. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การจัดการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ....
 10. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรประเภทอื่น พ.ศ. ....
 11. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย คณะกรรมการกิจการนิสิต พ.ศ. ….
 12. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนิสิตขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ....
 13. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษานิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. ....
 14. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการประเมินหลักสูตรการเรียนการสอน และการวัดผลตามหลักสูตร มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ....
 15. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ....
 16. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ....
 17. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ....
 18. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย คณะกรรมการการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ....
 19. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ....
 20. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
 21. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ….
 22. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หน้าที่และมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ....
 23. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจำที่เป็นข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .....
 24. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจำที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ....
 25. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ…
 26. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ....
 27. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. ....
 28. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาเทียบตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
 29. ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย ค่าชดเชย พ.ศ. ….
 30. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การกำหนดตำแหน่งเชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ และตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ
  หรือตำแหน่งอื่นซึ่งเป็นตำแหน่งเฉพาะตัว สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. ....
 31. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ....
 32. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การเปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
 33. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ….
 34. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย สิทธิและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากลูกจ้างประจำ พ.ศ. ....
 35. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การได้รับเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
 36. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย ที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการและลูกจ้างประจํา พ.ศ. ....
 37. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
 38. ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
 39. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การประเมินการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ....
 40. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการงบประมาณ การบริหารการเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน พ.ศ. ....
 41. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ....
 42. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสรรหาสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ....
 43. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ....
 44. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาอาจารย์ พ.ศ. ....
 45. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
 46. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย สภาคณาจารย์ พ.ศ. ....
 47. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย สภาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. ....
 48. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
 49. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ....
 50. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ....
 51. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ....
 52. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ วิทยาลัย พ.ศ. ....
 53. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. ....
 54. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสรรหาผู้อำนวยการ ในสำนัก สถาบัน หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า พ.ศ. ....
 55. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสำนัก สถาบัน หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า พ.ศ. ....
 56. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. ....
 57. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ....
 58. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ....
 59. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ....
 60. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ....
 61. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วย การพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. ....
 62. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการรักษาการแทน การมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทน และการมอบอำนาจช่วงให้ปฏิบัติการแทน พ.ศ. ....
 63. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการประเมินส่วนงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ....
 64. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การประเมินการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ....
 65. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย ระบบการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
 66. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ ..../....) เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ....
 67. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ ..../....) เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ....