เอกสารประกอบการร่างกฏหมายลำดับรอง

 

เอกสารประกอบการร่างกฏหมายลำดับรอง ในการจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวรการเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ

ท่านสามารถ ดาวน์โหลดเอกสาร ได้ตาม QR Code ด้านบน หรือ ได้ที่ LINK นี้