บุคลากรร่วมประชาพิจารณ์เพื่อให้ความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ….

วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 9.30 – 15.30 น. มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. … สำหรับเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรให้เกียรติดำเนินรายการพร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. … และสาธิตวิธีการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนเรศวร

           จากนั้นรับฟังข้อคิดเห็นจากบุคลากรและตอบข้อซักถาม ประกอบด้วย ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี  ดร.สุชาติ เมืองแก้ว รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดี    ตอบข้อคำถามเกี่ยวกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. … ซึ่งบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน  ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

« of 3 »