“ตอบคำถามเรื่องนอกระบบ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

วันที่ 26 เมษายน 2561 กองกลาง จัดเสวนาทางวิชาการตามอัธยาศัย ในหัวข้อ “ตอบคำถามเรื่องนอกระบบ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนร่วมรับฟังเสวนากว่า 30 คน ณ อาคารเพราพิลาส ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ ข้อคำถามเกี่ยวกับการออกนอกระบบ ที่ได้รวบรวมจากการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. … สำหรับเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จากนิสิต ข้าราชการ บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ และประชาชนทั่วไป ทางมหาวิทยาลัยได้ตอบทุกข้อคำถาม ซึ่งจะเผยแพร่ทาง www.nu.ac.th เร็วๆนี้ต่อไป