(ร่าง) พรบ.มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. …. เข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรับหลักการ

เมื่อวันที่  7 กรกฎาคม พ.ศ.2565 (ร่าง) พรบ.มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ….
เข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 1 เพื่อรับหลักการ ซึ่ง ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบเพิ่มเติมได้ ที่นี่