เลื่อนกำหนดการ ประชุมพิจารณา(ร่าง)พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ….

เรียน ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร

เนื่องจากวันที่ 17-19 สิงหาคม สภาผู้แทนฯจะมีการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จึงเลื่อนการประชุม พิจารณา(ร่าง)พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ...

เป็นวันพุธ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565

(ร่าง) พรบ.มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. …. เข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรับหลักการ

เมื่อวันที่  7 กรกฎาคม พ.ศ.2565 (ร่าง) พรบ.มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ….
เข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 1 เพื่อรับหลักการ ซึ่ง ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบเพิ่มเติมได้ ที่นี่