การบรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดย ศาสตตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

การประชุมเตรียมปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยของรัฐสู่มหาวิทยาลัยในกำกับ